Student Aid Alliance
Find Us on Facebook Follow Us on Twitter

List of Signers -- Save Student Aid: Statement of Support


Recent Signers:
Name
TitleInstitutionDate
Bielca Sosa
StudentSt.johns universityNov. 16, 2011
Vlada Yanishevsky
StudentCUNY School of Professional StudiesNov. 16, 2011
Ariel Hofman
StudentSaint Louis UniversityNov. 16, 2011
Andre Carpenter
StudentNov. 16, 2011
EMMANUEL BEERRA
StudentCOLLEGE OF THE DESERTNov. 16, 2011
David Millili
StudentWidener UniversityNov. 16, 2011
Syiata Frazier
StudentWidener UniversityNov. 16, 2011
Bethny Barrett
Hollins UniversityNov. 16, 2011
Anthony Everhart
StudentGrantham UniversityNov. 16, 2011
Margareta Labocki
AdministratorNyack CollegeNov. 16, 2011
Amanda Ivie
StudentSaint Louis UniversityNov. 16, 2011
Martha Machowski
StudentWidener UniversityNov. 16, 2011
Dustin Sandberg
StudentClarke UNov. 16, 2011
Tammy Ballew
CitizenWidener UniverstiyNov. 16, 2011
Faith Ivie
CitizenSt. Louis UniversityNov. 16, 2011
Kathryn Joseph
StudentSt. Louis UniversityNov. 16, 2011
Lauri Van Deusen
CitizenConverse CollegeNov. 16, 2011
Joyce Gaspardo
CitizenMount St. Mary's CollegeNov. 16, 2011
Kelly Burke
StudentSaint Louis UniversityNov. 16, 2011
Luke Mendenahll
StudentSaint Louis UniveristyNov. 16, 2011
Amanda Ivie
StudentSaint Louis UniversityNov. 16, 2011
yasmin al-wasiyah
Studentsaint xavier universityNov. 16, 2011
JaLynn Gieseke
StudentSaint Louis UniversityNov. 16, 2011
Emma Cunningham
StudentSaint Louis UniversityNov. 16, 2011
Patricia Donoghue
AdministratorWidener University School of LAwNov. 16, 2011
Alen Sajan Malliath
StudentCity College of New York, CUNYNov. 16, 2011
Sharyn cHESNA
StudentSt. Xavier UniversityNov. 16, 2011
Lisa Kramer
CitizenNov. 16, 2011
amanda burleigh
Studentcollege of the desertNov. 16, 2011
Jessie Penson
StudentSchool of Professional StudiesNov. 16, 2011
Clarence Jay
StudentNew York UniversityNov. 16, 2011
brenda boyd
StudentWidenerNov. 16, 2011
Rachel McAninch
StudentUniversity of Mount UnionNov. 16, 2011
Kathy Leach
FacultySaint Louis UniversityNov. 16, 2011
Jonathan Burleigh
StudentCOLLEGE OF THE DESERTNov. 16, 2011
Cheryl Florence
StudentSt. Louis UniversityNov. 16, 2011
Nicholas Kausch
StudentWidened UniversityNov. 16, 2011
Jennifer Butler
StudentMetropolitan Community CollegeNov. 16, 2011
Kristine Solmen
StudentWidener UniversityNov. 16, 2011
Anna Weyl
StudentWidener LawNov. 16, 2011